Algemene Voorwaarden

Algemene handelsvoorwaarden Weustenraad Rent & Trading Company

Art. 1 Toepasselijkheid alg. handelsvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn prioritair van toepassing op iedere overeenkomst tussen WRT en haar klant, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken in bijzondere contractsbepalingen.
Art. 2 Offertes en aanvaarding, duurtijd contract

  1. De door WRT gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen tenzij anders aangegeven.
  2. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging tussen WRT en de klant ; dit kan per e-mail. Een loutere

offerteaanvraag of niet-bevestigde offerte volstaan dus niet.

3. In principe geldt een huur tot het vermelde eindmoment. Indien de klant het product niet terug inlevert tegen het gestelde eindehuurmoment, wordt een bijkomende volle dagprijs aangerekend.
Art. 3 Betaling

  1. De betaling der facturen moet gebeuren uiterlijk binnen de 7 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  2. Na het verstrijken van de factuurvervaldag of de overeengekomen betalingstermijn is de klant in verzuim, zonder dat een

Ingebrekestelling vereist is, conform art. 1139 B.W. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 10 % per jaar, pro rata tempore, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Bovendien is er bij niet-tijdige betaling een forfaitaire (schade)vergoeding verschuldigd van 10% van de hoofdsom van de factuur, met een minimum van € 50,00.

  1. De klant is niet gerechtigd op de gevraagde betaling zelf een reductie of verrekening toe te passen.
  2. Elke klacht in verband met een factuur dient schriftelijk te worden gemeld binnen de zeven (7) dagen na de verzending

van de factuur op straffe van ontvankelijkheid.
5. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden de factuur aanvaard en goedgekeurd
te zijn door de klant.
6. Zolang geen integrale betaling is gebeurd, worden de Producten niet geleverd, minstens worden aan de klant geen nieuwe
Producten verhandeld.
Art. 4 Termijnen van levering
1. De levering gebeurt in principe binnen de contractueel gestelde termijn, of een redelijke termijn. De eventuele gestelde termijn behelst
geen resultaatsverbintenis in hoofde van WRT, wel een inspanningsverbintenis.
2. Bij niet-tijdige uitvoering dient de klant WRT schriftelijk in gebreke te stellen. Een beperkte overschrijding van de leveringstermijn levert geen recht op schadevergoeding op.
3. Machines mogen maar 8 uur per werkdag gebruikt worden, bij het overschreiden van die 8 uur worden de extra uren
aangerekend aan 20 euro per uur. Een dag is 8 werkuren, een week is 40 werkuren en een weekend is 16 werkuren.
4. Er wordt verwacht dat een machine om 18.00 uur in de avond kan worden opgehaald.
Art. 5 Aansprakelijkheid
1. De door WRT ter beschikking gestelde materialen voldoen aan de veiligheidsnormen en de redelijke quality control-eisen. WRT is aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde Producten tot op de levering. WRT levert aldus de machines in goede staat van werking.
Elke desbetreffende klacht dient op straffe van verval schriftelijk aan haar door de klant te worden gericht binnen de vijf (5) kalenderdagen
na levering en is door de klant te bewijzen.
2. Schade toegebracht of opgelopen aan het gehuurde materiaal tijdens de huurperiode komt ten laste van de klant (of de verzekeraar van deze, onverkort het recht van WRT op volledige schadevergoeding volgens de reële waarde).
3. Zolang de klant het product niet terug inlevert, draagt hij, dus zelfs na de voorziene huurtermijn, alle aansprakelijkheid.
Art. 6 Overmacht
1. Indien WRT door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan WRT
zijn toe te rekenen, zoals onder meer : algemene stakingen op de zetel van depot, het slachtoffer zijn van brand of diefstal van de Producten, … 2. Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Heeft WRT bij het uitbreken van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte
afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Art. 7 Geschillen beslechting en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen WRT en de klant is het Belgisch recht van toepassing.
2. Elk geschil kan worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van rechtsgebied Limburg, of Antwerpen, afd. Tongeren.
3. Huurder en Verhuurder stemmen ermee mee in dat in geval van calamiteiten/bijzondere situatie een derde partij (anders dan verhuurder)

zich kan melden als Eigenaar en Huurder stemt ermee dat Eigenaar dan in de plaats treedt van Verhuurder.